Cíl realizace projektu

Zmodernizované rybochovné objekty – sádky, nádrže, betonové žlaby i příkopové rybníčky, budou i po ukončení realizace projektu sloužit k produkci ryb z tradiční akvakultury. V nádržích bude pokračovat produkce jak tržních ryb (pstruh duhový), tak i mladých kategorií dalších rybích druhů pro následný odchov v dalších objektech akvakultury (štika, candát, bolen).

Rekonstrukcí a modernizací zmíněných rybochovných nádrží dojde i k výraznému zlepšení využití přítokové vody, zlepšení zdravotních podmínek pro chované ryby a jejich následnému prodeji. Vybudováním nových a kapacitních sádek dojde ke zlepšení organizace chovu a zejména pak výlovů ryb v podmínkách podniku a zhodnocením celkové produkce z akvakultury.

Vybudováním sedimentační nádrže, na níž budou napojeny veškeré odpady z rybochovných objektů, bude zajištěno zachycení plovoucích metabolitů i dalších pevných částic z chovu ryb. To bude mít kladný vliv na kvalitu vody vypouštěnou do recipientu i v následujícím období odchovu ryb po ukončení projektu. Zpevněné plochy budou sloužit k dopravní dostupnosti celého rybochovného areálu v rámci chovu ryb a bude možné je i po ukončení projektu dál využívat pro obsluhu celého rybochovného areálu i případných potřeb v rámci provozu.

Pořízená zařízení pro produkci ryb zlepší podmínky pro chov ryb v rybochovném objektu i možnost pro případné zvýšení produkce akvakultury.