Popis projektu

Modernizace rybochovných zařízení jako staveb (žlaby, nádrže, zemní rybníčky, soustavy rybníčků, sádky).

SO01 Zemní příkopové rybníčky (šest příkopových rybníčků) – součástí jsou bourací práce stávajících nátokových a výtokových stěn a následně kompletní rekonstrukce nátokových stěn se střiky, rekonstrukce samotných rybníčků I-VI, rekonstrukce výtokových stěn s požeráky a rekonstrukce odpadního potrubí se zaústěním do Kyjovky.

SO02 Nádrže (tři zemní nádrže a čtyři betonové žlaby) – součástí objektu jsou bourací práce výtokových stěn a jejich následná rekonstrukce, včetně rekonstrukce přívodního i odvodního potrubí. V případě žlabů jde o bourací práce a následné zřízení betonových odchovných žlabů v prostoru nynějšího zemního rybníčka číslo IV, včetně přítokových a odtokových potrubí ke žlabům, nádržím, sádkám.

SO03 Sádky (vybudování čtyř betonových sádek a manipulačního příkopu) – součástí jsou bourací práce v místě stávajících dvou sádek a následně rekonstrukce sádek a manipulačního příkopu včetně rekonstrukce odpadního potrubí ze sádek.

SO04 Obslužná komunikace – součástí je zřízení obslužné komunikace a zpevněných ploch určených ke komunikaci a obsluze objektů rybochovného hospodářství. Kryt komunikací je navržen asfaltobetonový.

SO05 Oplocení – zřízení oplocení areálu včetně tří bran a jedné branky pro pěší.