Základní informace o projektu

Projekt kofinancován z Evropského námořního a rybářského fondu Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Rekonstrukcí stávajících odchovných rybníčků, nádrží a sádek dojde ke zlepšení životních podmínek pro chov a sádkování ryb a snížení spotřeby vody pro provoz zařízení.

V případě příkopových zemních rybníčků půjde o rekonstrukci nátokových a výtokových stěn, odpadního potrubí a úpravě profilu stávajících rybníčků.

V místě stávajících šesti zemních odchovných rybníčků dojde k rekonstrukci rybníčků I - III formou výstavby nové výtokové stěny s požeráky a odpadního potrubí, v místě rybníčku IV budou vybudovány čtyři betonové odchovné žlaby, v místě rybníčku V a částečně rybníčku VI bude vybudována nádrž IV s opevněnými břehy a zemním dnem.

V místě dvou stávajících nevyhovujících sádek budou zřízeny čtyři betonové sádky. V rámci rekonstrukce bude vybudováno nové oplocení celého rybochovného areálu, které zabrání vniku nepovolaným osobám. Pro rybářský provoz bude zřízena nová elektrická přípojka s rozvody elektrické energie k jednotlivým rybochovným objektům (sádky, nádrže, žlaby).

V rámci projektu budou pořízena zařízení pro chov ryb nebo pro potřeby rybářského provozu v rámci rybochovného zařízení – pro zabránění případných problémů s nedostatkem kyslíku – provzdušňovací biobloky, rotační dmychadla, čerpadla. Pro průběžné sledování základních parametrů vody – obsah kyslíku, pH, bude pořízen oximetr. Pro přepravu ryb přepravní bedny s provzdušňovacím roštem. Pro ochranu před volně žijícími rybožravými predátory elektrický ohradník se zdrojem impulzů.

Realizací rekonstrukce a modernizace všech odchovných nádrží v rámci rybochovného hospodářství dojde ke zlepšení prostředí pro odchov ryb a tím i výrazné spotřebě použité vody. Výstavbou betonové sedimentační jímky pro mechanické předčištění odtokové vody ze všech rybochovných objektů bude mít výrazný vliv na snížení negativních dopadů na životní prostředí.